logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PK-100 Klej do przyklejania styropianu

ZASTOSOWANIE: Zaprawa klejowa Profix dedykowana jest do przyklejania płyt styropianowych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą. Jest odpowiednia tak samo na obiekty nowe, jak i na obiekty poddawane renowacji i termoizolacji. Zaprawa może być stosowana na typowe surowe powierzchnie wykonane z cegieł , bloczków, pustaków oraz innych tego typu produktów oraz inne podłoże budowlane między innymi takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec. Może być stosowana w pracach budowlanych wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przyklejone płyty styropianowe zaleca się mocować dodatkowo łącznikami mechanicznymi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Zaprawa klejowa Profix ma zastosowanie do każdego podłoża mineralnego. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy podłoże jest stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku oraz resztek farb olejnych i emulsyjnych. W przypadku zastosowania na stare, kredujące I płynące podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym Profix. Taki sam sposób postępowania należy przyjąć w przypadku murów z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, słabych tynków cementowych I cementowo-wapiennych. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy należy sprawdzić również przyczepność już istniejących tynków i powłok malarskich. W przypadku stwierdzenia złej przyczepności do istniejącej powłoki należy ją usunąć a nierówności większe niż 20 mm koniecznie wyrównać.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Do odmierzonej w pojemniku chłodnej wody w ilości 5,5 litra należy wsypać zawartość worka /25 kg/, i dokładnie wymieszać  najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut  należy jeszcze raz przemieszać zawartość  pojemnika i zaprawa jest już gotowa do użycia. Tak przygotowaną zaprawę należy wyrobić w ciągu około 1,5 godziny. Jeśli zaprawa zgęstnieje należy ponownie ja wymieszać bez użycia wody.

SPOSÓB UŻYCIA:
Na gładką i równą powierzchnie zaprawę należy nanosić na całą powierzchnie płyty termoizolacyjnej równomiernie za pomocą pacy zębatej 8-12 mm w taki sposób, aby po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości około 2-5 mm. W przypadku nierównych powierzchni, zastosować należy metodę obwodowo-punktową. Należy najpierw rozprowadzić zaprawę po obwodzie płyty , wzdłuż krawędzi paskiem o szerokości 3 do 5 cm. Następnie na środku płyty nanieść kilka  punktów zaprawy około 4 do 6 tak aby całość  rozprowadzonej zaprawy pokryła około 40-50 % powierzchni całej płyty. Po wstępnym utwardzeniu zaprawy (po około 48 godzinach), płyty należy wyrównać szlifując papierem ściernym, a dodatkowe mocowania specjalnymi łącznikami mechanicznymi należy wykonać w ilości 4 szt/m2 na  ścianie, a wzdłuż krawędzi budynku w większej ilości – minimum 8 szt/m2

Prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25 oC. Po zakończeniu prac narzędzia należy  oczyścić wodą.

DANE TECHNICZNE:
Wydajność zaprawy wynosi około 4-5 kg/m2

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w suchych warunkach w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności: 12 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Rodzaj zagrożenia
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze I zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

9