logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PK-201 Klej biały do siatki

ZASTOSOWANIE: Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Profix przeznaczona jest do przyklejania płyt styropianowych, wełny mineralnej oraz zatapiania siatki w bez spoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą. Zaprawę można stosować również do wyrównywania powierzchni przed nakładaniem tynków dekoracyjnych. Jest odpowiednia na obiekty nowo wznoszone, jak i na obiekty poddawane termo izolacji. Może być stosowana na typowe podłoża budowlane takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowe powierzchnie wykonane z cegieł , bloczków, pustaków oraz innych tego typu produktów. Może być zastosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowią doskonały system renowacji starych tynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

  1. Mocowanie płyt styropianowych i wełny mineralnej: Zaprawa klejowo-szpachlowa Profix nadaje się do każdego podłoża mineralnego. Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku oraz resztek farb olejnych i emulsyjnych. Stare, kredujące i płynące podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem gruntującym Profix. Gruntowanie należy wykonać również w przypadku murów z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich przed zastosowaniem zaprawy . Tynki i farby o złej przyczepności, tzw. „głuche” należy usunąć,  a wszelkie nierówności powyżej 20 mm należy oczyścić i wyrównać.
  2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką: Po związaniu zaprawy klejowej z podłożem (po około 48 godzinach) jeżeli powstały  nierówności,  należy  wyrównać podłoże płyt termoizolacyjnych
    Płyty termoizolacyjne przed wykonaniem warstwy zbrojeniowej należy oczyści i odpylić.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Należy wsypać zawartość worka /25 kg/   do pojemnika,  następnie dodać  dokładnie 6,5 litra czystej, chłodnej  wody i dokładnie wymieszać  najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu około 5 minut  należy jeszcze raz przemieszać zawartość  pojemnika i zaprawa jest już gotowa do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Przyklejanie płyt styropianowych i wełny mineralnej: Na gładką i równą powierzchnie zaprawę należy nanieść na całą powierzchnię płyty równomiernie za pomocą pacy zębatej, tak by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości około 2 do 5 mm. W przypadku nierównych powierzchni, zastosować należy metodę obwodowo punktową. Należy najpierw rozprowadzić zaprawę po obwodzie płyty, wzdłuż krawędzi paskiem o szerokości 3 do 5 cm . Następnie na środku płyty nanieść kilka punktów zaprawy około 4 do 6 tak aby całość  rozprowadzonej zaprawy pokryła około 40-50 % powierzchni całej płyty . Zaprawę należy stosować w temperaturze od +5 do +25  stopni C. Po użyciu narzędzia należy  oczyścić wodą.
  2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką: Aby wykonać warstwę zbrojoną należy najpierw odczekać, aż zaprawa użyta do klejenia płyt termoizolacyjnych zwiąże. Wskazane jest też wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego. Na specjalnie przygotowaną powierzchnie płyty termoizolacyjnej nanosić zaprawę pasami metalową pacą zębatą o szerokości około 10 mm  i w niej zatopić siatkę zbrojącą. Zaleca się wykonanie warstwy od 3 do 5 mm, a  zatopiona siatka nie powinna być widoczna. Wyżej opisane czynności należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25 stopni. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia , wiatru , deszczu i działania zbyt niskich i  wysokich temperatur. Po użyciu narzędzia należy  oczyścić wodą.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT: Zaprawą należy przewozić na paletach  w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przechowywać zaprawę należy w suchych warunkach. Tak  przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy. Data produkcji i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Rodzaj zagrożenia
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze I zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

11