logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PKT-3 Klej do glazury i terakoty Elastic Flex

OPIS: Sucho mieszana zaprawa klejowa na bazie wysokojakościowego cementu oraz wypełniaczy mineralnych z dodatkiem środków polepszających przyczepność oraz przerób

ZASTOSOWANIE: Wysokoplastyczny  mrozoodporny, wodoodporny klej do przyklejania płytek ceramicznych, kamionkowych, fajansowych, mozaiki ze szkła i porcelany na ścianach oraz podłogach w technice cienkowarstwowej. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zalecany na podłoża obciążone mechanicznie i termicznie (posadzki z ogrzewaniem podłogowym, balkony i tarasy) oraz na podłoża mogące ulegać deformacji np. młody beton, ściany gipsowo-kartonowe, podłoża krytyczne, stare ale wytrzymałe tynki podkładowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Podłoże pod klej powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Przed nałożeniem kleju powierzchnię należy zagruntować gruntem PROFIX GK. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym. Nadaje się do stosowania na każdy rodzaj podłoża stosowany w nowym budownictwie np. tynki cementowe, cementowo-wapienne, posadzki cementowe, wylewki cementowe, dojrzały beton (min. 6 miesięcy), tynki gipsowe i gipsowo- wapienne (wilgotność pozostała max 1%), wylewki anhydrytowe (wilgotność pozostała 0,5%). Tynki podkładowe muszą posiadać odporność na ściskanie min. 2,5 N/nn2.
  2. Suchą mieszankę 25kg zarobić z około 7l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy.
  3. Klej nakładać na powierzchnie gładką stroną pacy zębatej, po czym „przeczesuje” stroną zębatą możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów dobiera się odpowiednio do wielkości klejonych płytek. Nie należy nakładać kleju na większą powierzchnię niż ta którą można wykleić w czasie otwartego schnięcia kleju. Przekroczenie czasu otwartego schnięcia kleju powoduje powstawania na jego powierzchni „naskórka”, który ogranicza zdolność wiązania kleju z płytką. Płytki układa się na powierzchni lekko wciskając w zaprawę klejową i ruchem „wstrząsowym” dokonuje się korekty. W zależności od obciążenia powierzchni klej nakłada się na płytkę, wyklejaną powierzchnię lub na płytę i powierzchnię.
  4. Klej w czasie wiązania (min 3 dni) należy chronić przed ujemnymi temperaturami.
    UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25c
Zużycie 1,2 kg/m2 w zależności od rodzaju podłoża
Czas dojrzewania ok. 10min*
Czas otwartego schnięcia ok. 30 min.*
Czas korekty ok. 10min.*
Czas przydatności do przerobu ok. 4 h*
Wchodzenie, spoinowanie  po ok. 24h*
Pełne obciążenie po ok. 7 dniach*
Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002
*w zależności od temperatury.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Klej przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią .Okres ważności 12 miesięcy. Data produkcji i nr partii podane na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Rodzaj zagrożenia
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychniast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

7