logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

PTC-15 Tynk wapienno – cementowy super lekki

OPIS: Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, piasku naturalnego, oraz  dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Wyrób służy do tynkowania ścian i sufitów wewnętrznych budynków. Produkt uniwersalny, nakładany w systemie dwuwarstwowym, obrzutka wstępna i właściwa warstwa tynku. Zaprawa zawiera ziarna o drobnej strukturze, dzięki czemu przy starannym wykonaniu zapewnia uzyskanie gładkiej powierzchni. Dzięki zastosowaniu tych spoiw w odpowiednich proporcjach udało się wyeliminować tzw. „efekt bomblowania”.
Zastosowany perlit i dodatki napowietrzające powodują że wydajność zaprawy jest o ok. 40% większa. Produkt ma właściwości tiksotropowe, dzięki czemu przy grubszym narzucie zaprawa nie spływa ze ścian i sufitów, a tym samym wykonanie tynków jest mniej pracochłonne i czasochłonne. Nie powoduje to również strat materiału w wyniku odpadania od podłoży przy nakładaniu. Zastosowanie regulatorów procesu wiązania pozwoliło uzyskać wyjątkowo krótki czas wiązania oraz czas zachowania właściwości roboczych zaprawy, który nie przekracza dwóch godzin. Pozwala na wyjątkowo szybką i efektywną pracę. Dzięki szybkiemu wiązaniu oraz zastosowaniu dodatków poprawiających plastyczność, zaprawa może być również stosowana do dekoracyjnego modelowania i sztukowania brakujących elementów gzymsów wewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do stosowania na ściany wewnętrzne i stropy. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu: cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy
stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, a powierzchnie ekstremalnie chłonne należy dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni
grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.
2. Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępna POW-100, a w ekstremalnie chłonnych podłożach również zagruntować. Następnie powierzchnię wyrównać.
3. Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Zaprawę PTC-15 Power Plus można nakładać maszynami tynkarskimi.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE:
Uziarnienie 0,1-0,4 mm
Proporcje mieszanki; 0,23-0,24l./1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25C
Minimalna grubość tynku 10mm
Zużycie: 14kg/m² – 10mm
Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2016
Kategoria wytrzymałości na ściskanie CS I i CS II
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2
Wytrzymałość na ściskanie: 1,8N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: 1,0 N/mm²
Przyczepność do podłoża: 0,3 N/mm²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić
przed wilgocią. Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Rodzaj zagrożenia
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze I zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W
przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.
Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

3

KARTA PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH