logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32
FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt pn. „Wdrożenie efektów prac B+R nad innowacyjną zaprawą tynkarską poprzez budowę nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego chemii budowlanej” realizowany przez  F.P.H.U. PROFIX Katarzyna Sokół jest dofinansowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 852 330,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 5 571 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 3 064 050,00 zł i stanowi nie więcej niż 55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Projekt ten polega na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie i instalacji linii technologicznej do produkcji chemii budowlanej suchej. Inwestycja będzie trwała do 31.12.2019 r. W tym czasie zostaną zrealizowane następujące działania: 1. Budowa hali produkcyjnej. 2. Zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji chemii budowlanej poprzez: – Zakup i instalację silosów piasku dla frakcji 0 – 0,5 mm. – Zakup i instalację linii mieszania o wydajności 10 t/h. – Zakup i instalację układu paletyzowania worków 25-30 kg o wydajności 10 t/h. – Zakup i instalację linii suszenia piasku o wydajności 10 t/h. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie otwarcie nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego w miejscowości Krzeszowice w województwie małopolskim. Zakład będzie się składał z hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowana linia technologiczna do produkcji chemii budowlanej suchej. Dzięki temu, wnioskodawca będzie mógł rozpocząć produkcję innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu – nowatorskiej zaprawy tynkarskiej opartej na trzech spoiwach mineralnych, przeznaczonej do wykończeniowych powłok wewnątrz budynków na typowe podłoża budowlane. Należy zaznaczyć, że innowacja produktowa jest wynikiem prac badawczo – rozwojowych samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Prawidłowa oraz skuteczna realizacja projektu pozwoli przedsiębiorstwu F.P.H.U. PROFIX Katarzyna Sokół osiągnąć szereg korzyści. Przede wszystkim będzie to podniesienie konkurencyjności firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, a także zaspokojenie coraz wyższych wymogów stawianych przez klientów producentom chemii budowlanej.