logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32
PRZETARGI

Zakup i montaż linii technologicznej

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 27-12-2019

Numer ogłoszenia: 1219700

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: F.P.H.U PROFIX Katarzyna Sokół, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina.
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: sokolp1@interia.pl
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: sokolp1@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktów sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Paweł Sokół, numer telefonu 606 959 023, email sokolp1@interia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 606 959 023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa, montaż mechaniczny i uruchomienie instalacji technologicznej do produkcji chemii budowlanej [cztery części zamówienia] o minimalnej specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Krzeszowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest budowa hali produkcyjnej oraz zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji chemii budowlanej suchej.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa, montaż mechaniczny i uruchomienie instalacji technologicznej do produkcji chemii budowlanej [cztery części zamówienia] o minimalnej specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zakres zamówienia stanowi:1.1. [część pierwsza zamówienia]
Zakup i montaż konstrukcji wsporczej [1 komplet] dla linii mieszania o wydajności 10 t/h – specyfikacja techniczna opisana w załączniku nr 41.2. [część druga zamówienia]
Zakup i montaż silosów [10 szt.] dla linii mieszania o wydajności 10 t/h – specyfikacja techniczna opisana w załączniku nr 41.3. [część trzecia zamówienia]
Zakup i instalacja linii mieszania [1 komplet] o wydajności 10 t/h – specyfikacja techniczna opisana w załączniku nr 41.4. [część czwarta zamówienia]
Zakup i instalacja układu paletyzowania worków 25 kg – 30 kg [1 komplet] o wydajności 10 t/h – specyfikacja techniczna opisana w załączniku nr 4.

2. 2. Szczegółowe parametry techniczne, opis zamówienia i pozostałe informacje konieczne do należytego wykonania zamówienia zawiera „Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego”, stanowiący integralną część Zapytania i dostępny z przyczyn technicznych na stronie internetowej.
Linki do załącznika:

https://drive.google.com/open?id=1LV_hh6lo1Y6hr5g-M8lraYrPNDH1Pn1q

http://producent-profix.pl/przetargi/

Załącznik ten zawiera w szczególności:
• Projekt wykonawczy,
• Opisy techniczne,
• Rysunki techniczne.

3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie (liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia).
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
5. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Szczegóły zamówienia zawiera także wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
7. Kod CPV i jego nazwa: 42000000-6 Maszyny Przemysłowe, 44613110-4 Silosy; 44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Kod CPV: 42000000-6

Nazwa kodu CPV: Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować wg harmonogramu:
• [część pierwsza zamówienia] do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez zamawiającego umowy z Wykonawcą;
• [część druga zamówienia] do 120 dni kalendarzowych od dnia wezwania przez Zamawiającego do wykonania zamówienia (termin jest uzależniony od terminu wykonania części pierwszej zamówienia);
• [część trzecia zamówienia] do 120 dni kalendarzowych od dnia wezwania przez Zamawiającego do wykonania zamówienia (termin jest uzależniony od terminu wykonania części pierwszej zamówienia);
• [część czwarta zamówienia] do 120 dni kalendarzowych od dnia wezwania przez Zamawiającego do wykonania zamówienia (termin jest uzależniony od terminu wykonania części pierwszej zamówienia);Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawcy muszą nadto spełniać następujące wymagania:
2.1. Zobowiązać się przez cały czas realizacji umowy posiadać (najpóźniej od chwili podpisania umowy) ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum odpowiadającą wartości złożonej oferty w danej części zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia takiej polisy najpóźniej w chwili podpisania umowy z Zamawiającym.
2.2. Wykonawca powinien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia pozwalającego na prawidłowe wykonanie zamówienia, poprzez wykazanie, że w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających okres, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:
a. [w zakresie części pierwszej zamówienia] co najmniej 2 (dwie) dostawy i montażu konstrukcji stalowej;
b. [w zakresie części drugiej zamówienia] co najmniej 2 (dwie) dostawy i montaże silosów;
c. [w zakresie części trzeciej zamówienia] co najmniej 2 (dwie) dostawy i wykonane systemy naważania wraz z automatyką.
d. [w zakresie części czwartej zamówienia] – nie dotyczyZa spełnienie warunku Zamawiający uzna wypełnienie tabeli nr 2 znajdującej się w załączniku nr 1 do Zapytania, z podaniem danych kontaktowych do użytkownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych informacji3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów następujących:
3.1. Dokładnej specyfikacji technicznej proponowanego urządzenia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także wymaganych dokumentów.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
9. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Cena powinna być podana w złotych (PLN),euro (EUR)lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
11. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
12. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
13. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 3/2019/344/Prof”.
14. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy igdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.
4. Zamawiający w szczególności, dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od niego i Wykonawcy, pod warunkiem sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, ustalenia nowego terminu wykonania zamówienia i podania przyczyn zmiany terminu.Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT IINFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 70 punktów;
3. Kryterium długości gwarancji – waga 15 punktów;
4. Kryterium środowiskowe – waga 15 punktów;
5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
6. Każda część zamówienia zostanie oceniona osobno.
7. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.2. W kryterium długości gwarancji (liczonej w miesiącach kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia) Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość badanej oferty przez wartość oferty z najdłuższą gwarancją, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę wag, według formuły WP = (WOB / WONG) x waga gdzie WP – wartość punktowa w kryterium długości gwarancji, WOB – wartość oferty badanej, WONG – wartość oferty z najdłuższą gwarancją.Oferowana długość gwarancji nie może być krótsza, niż minimalna określona w Zapytaniu, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.Maksymalna oceniana długość gwarancji to 60 miesięcy. W wypadku zadeklarowania przez oferenta dłuższego okresu gwarancji, na potrzeby wyliczenia wartości punktowej danej oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie 60 miesięcy gwarancji.

3. W kryterium środowiskowym Zamawiający oceni efektywność energetyczną oferowanych urządzeń. W celu obliczenia tego kryterium oferent powinien podać łączną sumę zużycia prądu elektrycznego wyrażoną w kW/h (maksymalne zużycie energii elektrycznej dla urządzenia podczas pracy ciągłej) na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1. Formuła przyznawania punktacji dla tego kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru:
WP=(Emin/Eof) x waga
Gdzie: WP=wartość punktowa w kryterium środowiskowym, Emin – wartość oferty z najniższym zużyciem energii elektrycznej spośród wszystkich ofert, Eof – wartość oferty badanej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 3 2019 344 Prof.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

F.P.H.U. PROFIX KATARZYNA SOKÓŁ

Adres

32-050 Skawina

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

122700032

NIP

9441822517

Tytuł projektu

Wdrożenie efektów prac B+R nad innowacyjną zaprawą tynkarską poprzez budowę nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego chemii budowlanej.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0066/17-00