logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

POW-100 Obrzutka wstępna

OPIS: Sucho mieszana zaprawa do obrzutki wstępnej POW – 100 nadaje się idealnie do obróbki ręcznej jak i maszynowej. Poprawia przyczepność podłoża i zwiększa wydajność kolejnej warstwy.

ZASTOSOWANIE: Zaprawa POW – 100  jest obrzutką cementową wchodzącą w skład systemu zapraw tynkarskich PROFIX. Zalecana jest do stosowania pod tynki cementowe nakładane maszynowo lub ręcznie na wszystkie podłoża mineralne. Ma za zadanie wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności tynków do ścian i sufitów.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Podłoże pod zaprawę powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zagruntować gruntem tynkarskim PROFIX. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym. Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 6-7,2 l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy.
  1. Zaprawę POW-100 można nanosić na ścianę za pomocą agregatu tynkarskiego lub ręcznie po wcześniejszym wymieszaniu zaprawy z wodą mieszadłem lub w betoniarce do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Taka zaprawa jest gotowa do użycia przez ok. 2 godziny. Do nakładania należy używać stalowej kielni trapezowej lub trójkątnej.
  2. W obu metodach nakładania przy nakładaniu należy zadbać aby powierzchnię ściany pokryć w 100% cienką warstwa POW – 100.
  3. Po pełnym utwardzeniu ok. 24h można przystąpić do tynkowania zasadniczego.
  4. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

DANE TECHNICZNE:
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25 oC,
Zużycie 4-8  kg/m2 w zależności od rodzaju podłoża
Czas przydatności do przerobu ok. max 3h*
Wchodzenie, spoinowanie  po ok. 24h*
Pełne obciążenie po ok. 7 dniach*
Absorpcja wody W2
Ziarno do 1mm
Kolor naturalnie szary
Proporcja mieszania ok.6 – 7,2 l wody na 30 kg suchej zaprawy
*w zależności od temperatury.
Wyrób zgodny z normą  PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1;2004/AC:2006

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności 12 miesięcy. Data produkcji i nr partii podane na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Rodzaj zagrożenia
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze I zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.
Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

6

KARTA PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH