logo-fun-europejsie
2 (1)
3 (1)
4 (1)
biuro@producent-profix.pl
tel/fax. 12 270 00 32

Zaprawa  Beton B- 20

OPIS: Sucha mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, żwiru oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób.

ZASTOSOWANIE: Jest to uniwersalna sucha mieszanka przeznaczona do prac konstrukcyjnych i naprawczych. Nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu prac remontowych, takich jak podkłady podłogowe, posadzki, podłogi, murki, oraz konstrukcyjnych takich jak nadproża i belki. Można ją wykorzystać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki swoim właściwościom mieszanka uzyskuje po 28 dniach wytrzymałość >20 MPa oraz staje się odporna na działanie warunków atmosferycznych.

SPOSÓB UŻYCIA: Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Beton można wymieszać w betoniarce lub w mieszarce przepływowej. Należy dodać wodę do uzyskania konsystencji plastycznej (opisowo konsystencja jak do murowania). Czas mieszania 2 – 3 minuty. Świeży beton należy zużyć zaraz po przygotowaniu. Nałożony beton należy starannie zagęścić, a następnie ściągnąć, zatrzeć i wygładzić powierzchnię. Prace betoniarskie powinny być wykonane w ciągu 1 godziny – a w przypadku wysokich temperatur – w przeciągu 0,5 godziny od przygotowania betonu. Ilość wody w zależności od wymaganej konsystencji – (ok. 2-3 l / 25 kg worek). Do suchego betonu można dodawać wyłącznie czystą wodę wodociągową.

Wskazówki:
W czasie betonowania i podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia nie powinna być niższa od +5°C.
Nie wykonywać prac betoniarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przymrozkami.
Przez pierwsze trzy dni nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy po przez przeciągi lub zbyt mocne nasłonecznienie. Należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową poprzez polewanie i okrywanie zaraz po związaniu przez okres 3-7 dni.

DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszanki; 0,1l./1 kg zaprawy
Prace prowadzić  w temperaturze od +5do +25C
Uziarnienie 0-4mm
Wytrzymałość kostkowa po 28 dniach min 20 MPa.
Minimalna grubość betonu – 10mm
Zużycie: ok. 20kg/m2 – 10mm
1 worek (25kg) ok.13l zaprawy betonowej, przy ok. 3l wody.
Wyrób zgodny z normą  PN-EN 206:2013, PN-88/B-06250

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Okres ważności 12 miesięcy. Data produkcji i nr partii podane na opakowaniu.

 BEZPIECZEŃSTWO:

Rodzaj zagrożenia:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze I zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Dodatkowe informacje:
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

2